ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งลูกนก (เชื่อมต่อทางหลวง 3040 กม.11 - บ้านคอกสะแกวัลย์ ช่วงบริเวณที่ดินนางนันทนา รักสถาพรพันธ์ - บริเวณที่ดินนายทวี เถียรประภากุล)

ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง

ร่างประกาศประกวดราคา.pdf