ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 10 ตำบลทุ่งลูกนก (สายบริเวณบ้านนางสัมฤทธิ์ จันทร์ทอน - บริเวณบ้านนางประทีป คำสี)

ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา.pdf