เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 13 (สายแยก ทล.346 (กม.ที่ 85.700)ถึงบ้านนาแค หมู่ที่ 13 ตำบลทุ่งลูกนก) ลงวันที่ 13 มกราคม 25

ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง

เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนล