ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งโคมไฟสาธารณะแสงสว่างแบบกิ่งเดี่ยว หมู่ที่ 2 ถนนสาย นฐ.3030 - บ้านศาลาตึก (บริเวณสหกรณ์โคนมกำแพงแสนเชื่อมต่อบ้านห้วยกระบอก) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งโคมไฟสาธารณะแสงสว่างแบบกิ่งเดี่ยว หมู่ที่ 2 ถนนสาย นฐ.3030 - บ้า