ประวัติความเป็นมา

ตำบลทุ่งลูกนก จัดตั้งขึ้นเมื่อประมาณปีพ.ศ. 2493 เป็นส่วนหนึ่งของอำเภอกำแพงแสน สภาพเป็นทุ่งกว้าง
มีป่าไม้ล้อมรอบ มีสัตว์ป่าอาศัยอยู่มาก พื้นที่เป็นที่ราบลุ่มเหมาะสำหรับการเพาะปลูก  โดยเฉพาะทรัพยากร
ธรรมชาติที่เพิ่มรายได้ให้กับประชากรต่อมาได้มีชาวบ้านหันมาบุกเบิกจับจองอาศัยเปนที่ทำกิน และอาศัย
ทรัพยากรธรรมชาติเหล่านี้ทำประโยชน์ตราบจนทุกวันนี้ และ มีการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก
เมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2538

วิสัยทัศน์ และ พันธกิจ

องค์การบริหารส่วนตําบลทุ่งลูกนก ได้กําหนดวิสัยทัศน์การพัฒนา ดังนี้

“ เศรษฐกิจยั่งยืน ฟื้นฟูวัฒนธรรม ก้าวนําการศึกษา พัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง ร่วมแรงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ”

 

จำนวนหมู่บ้านและประชากร  | วันที่ปรับปรุงข้อมูล : 3 ตุลาคม 2556
ชื่อหมู่บ้าน จำนวนครัวเรือน ชาย หญิง รวม
หมู่ที่ 1 บ้านทุ่งลูกนก 162 285 273 558
หมู่ที่ 2 บ้านห้วยรางเกตุ 123 249 253 502
หมู่ที่ 3 บ้านหนองกร่าง 157 310 311 621
หมู่ที่ 4 บ้านคอกสะแกวัลย์ 219 353 317 670
หมู่ที่ 5 บ้านดงมะม่วง 117 252 254 506
หมู่ที่ 6 บ้านทุ่งกระถิ่น 122 264 231 495
หมู่ที่ 7 บ้านห้วยปลากด 115 252 266 518
หมู่ที่ 8 บ้านใหม่หนองจิก 121 216 221 437
หมู่ที่ 9 บ้านศาลาตึก 135 290 312 602
หมู่ที่ 10 บ้านหนองจิก 142 274 325 599
หมู่ที่ 11 บ้านดอนตะคร้อหวาน 198 383 367 750
หมู่ที่ 12 บ้านห้วยผักชี 144 277 255 532
หมู่ที่ 13 บ้านนาแค 121 230 234 464
หมู่ที่ 14 บ้านอ้อกระทุง 158 387 363 750
หมู่ที่ 15 บ้านไร่แตงทอง 140 242 287 529
หมู่ที่ 16 บ้านหนองหญ้าปล้อง 141 347 349 696
หมู่ที่ 17 บ้านหนองศาลา 141 304 302 606
หมู่ที่ 18 บ้านห้วยปลากดเล็ก 158 324 321 645
หมู่ที่ 19 บ้านกาญจนาภิเษก 109 215 222 437
หมู่ที่ 20 บ้านรางกระเบา 156 278 360 638
หมู่ที่ 21 บ้านดอนซาก 73 158 163 321
หมู่ที่ 22 บ้านศาลาทอง 139 250 250 500
หมู่ที่ 23 บ้านหนองปากง่าม 134 273 301 574
รวม : 3,225 6,413 6,537 12,950
สถาพทั่วไป ลักษณะภูมิประเทศ

สภาพภูมิประเทศโดยรวม จะเป็นที่ดอนและที่ราบลุ่ม เหมาะแก่การเพาะปลูก และเลี้ยงสัตว์

ที่ตั้ง

     องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนกตั้งอยู่ เลขที่ 109 หมู่ที่ 13 บ้านนาแค ตำบลทุ่งลูกนก อ.กำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ห่างจากที่ว่าการอำเภอกำแพงแสน 13 กิโลเมตร (ถนนกำแพงแสน - พระแท่นดงรัง) แบ่งเขตการปกครองท้องที่เป็น 23 หมู่บ้าน

เนื้อที่

     องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก มีเนื้อที่ในเขตรับผิดชอบประมาณ 73.176 ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ 45,738 ไร่

การเมืองการปกครอง

     - ทิศเหนือ ติดต่อ กับ ตําบลกระตีบ อําเภอกําแพงแสน จังหวัด นครปฐม และ ตําบลบ่อสุพรรณ อําเภอสองพี่น้อง จังหวัด สุพรรณบุรี

 
     - ทิศใต้ ติดต่อ กับ ตําบลห้วยหมอนทอง อําเภอกําแพงแสน จัง วัด นครปฐม และ ตําบลกรับใหญ่ อําเภอบ้านโป่ง จังหวัด ราชบุรี
 
     - ทิศตะวันออก ติดต่อ กับ ตำบลทุ่งบัว และ ตำบลรางพิกุล อําเภอกําแพงแสน จังหวัด นครปฐม
 
     - ทิศตะวันตก ติดต่อ กับ ตําบลหนองกระทุ่ม อําเภอกําแพงแสน จังหวัด นครปฐม และ ตําบลสนามแย้ อําเภอท่ามะกา จังหวัด กาญจนบุรี
สภาพทางเศรษฐกิจ และ สังคม

อาชีพ

     ส่วนใหญ่ประชากรในตําบลทุ่งลูกนก ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และเลี้ยงสัตว์ พืชที่ปลูกได้แก่ ข้าวโพดฝักอ่อน อ้อย และไม้ประดับ เช่น กุหลาบ ไม้ผล ได้แก่ องุ่น มะม่วง มะเฟือง สัตว์ที่เลี้ยง ได้แก่ โค นม สุกร เป็ด และไก่ (ในหมู่ที่ 6 บ้านทุ่งกระถิ่นจะเลี้ยงโคนมกันเกือบทั้งหมู่บ้าน)

หน่วยธุรกิจ

 - ปั๊มนํ้ามันและก๊าซ 1 แห่ง ได้แก่ ปั๊มนํ้ามันห้วยกระบอกศิริถาวร หมู่ที่ 9

- โรงงานอุตสาหกรรม 11 แห่ง ได้แก่

     1. หจก.ลองเทิมเทรดดิ้ง หมู่ที่ 4
     2. บริษัท ปุ๋ยพรีเมียมคอมปาวด์ หมู่ที่ 4
     3. บริษัท แม๊กซาโก้ จํากัด หมู่ที่ 4
     4. บริษัท มิลเลนเนียม จํากัด หมู่ที่ 4
     5. บริษัท กําแพงแสนอโกรเทค จํากัด หมู่ที่ 4
     6. บริษัท กระเบื้องพันปี จํากัด หมู่ที่ 4
     7. บริษัท ฟ๊อกซ์ฟอร์มูเลท จํากัด หมู่ที่ 4
     8. บริษัท เจ.ซี.พี. จํากัด หมู่ที่ 5
     9. บริษัท ฟาสต์มิกซ์ จํากัด  หมู่ที่ 1
     10. บริษัท ที. ทรอปิโค จํากัด  หมู่ที่ 13
     11. หจก.ไทยวุฒิพงษ์คอนกรีต  หมู่ที่ 1
 
- โรงสี 1 แห่ง
สภาพทางการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม

การศึกษา

โรงเรียนประถมศึกษา จํานวน 8 แห่ง ได้แก่

     1. โรงเรียนบ้านหนองกร่าง หมู่ที่ 3
     2. โรงเรียนบ้านห้วยรางเกตุ หมู่ที่ 12
     3. โรงเรียนบ้านไร่แตงทอง หมู่ที่ 7
     4. โรงเรียนวัดหนองจิก หมู่ที่ 8
     5. โรงเรียนบ้านอ้อกระทุง หมู่ที่ 14
     6. โรงเรียนวัดหนองศาลา หมู่ที่ 22
     7. โรงเรียนวัดห้วยผักชี หมู่ที่ 23
     8. โรงเรียนวัดศาลาตึกสิทธิชัยวิศาล หมู่ที่ 16

โรงเรียนมัธยมศึกษา จํานวน 2 แห่ง ได้แก่

     1. โรงเรียนวัดหนองศาลา หมู่ที่ 22
     2. โรงเรียนศาลาตึกวิทยา หมู่ที่ 16

ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจําหมู่บ้าน/ห้องสมุดประชาชน จํานวน 5 แห่ง

สถาบันและองค์กรทางศาสนา

วัด/สํานักสงฆ์ จํานวน 7 แห่ง ได้แก่

     1. วัดหนองศาลา หมู่ที่ 22
     2. วัดไผ่รื่นรมย์ หมู่ที่ 4
     3. วัดหนองกร่าง หมู่ที่ 3
     4. วัดห้วยผักชี หมู่ที่ 23
     5. วัดหนองจิก หมู่ที่ 8
     6. วัดไร่แตงทอง หมู่ที่ 15
     7. สํานักสงฆ์วิปัสสนาปฐม โพธิญาณ หมู่ที่ 18

ศาลเจ้า 1 แห่ง ได้แก่

     1. ศาลเจ้าเง็กฮ้วงใต้ตี่

โบสถ์คริสต์ 2 แห่ง ได้แก่

     1. โบสถ์นักบุญมัธทิว
     2. หนองกร่างคริสต์จักร

การบริการพื้นที่ และ ทรัพยากรธรรมชาติ

ด้านสาธารณสุข

     - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลสิทธิชัยวิศาล หมู่ที่ 9
     - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านทุ่งลูกนก หมู่ที่ 3
     - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านหนองจิก หมู่ที่ 8
     - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านห้วยผักชี หมู่ที่ 12
     - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านไร่แตงทอง หมู่ที่ 15

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

     - ที่ทําการสายตรวจตําบล 2 แห่ง ตั้งอยู่ที่บ้านหนองกร่าง หมู่ที่ 3 และบ้านไร่แตงทอง หมู่ที่ 15
     - ที่ทําการตํารวจชุมชนตําบล 1 แห่ง ตั้งอยู่ที่บ้านหนองกร่าง หมู่ที่ 3

ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่

     - บ่อทราย มีในหมู่ที่ 1, 4, 5, 11, 17
     - บ่อนํ้ามันดิบ มีในหมู่ที่ 2, 4, 12, 19

แหล่งน้ำธรรมชาติ

                   ลำน้ำ , ลำห้วย             1 สาย (คลองท่าสาร - บางปลา)

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

         บ่อโยก                 1     แห่ง                         

         คลองชลประทาน     3    แห่ง

         บ่อน้ำบาดาล มีทุกหมู่บ้าน ,ระบบประปาหมู่บ้าน         63 แห่ง